Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanne są od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane materiały audio-wizualne nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • media zmienne w czasie nie posiadają dostępnej alternatywy,
 • wybrane dokumenty występują w postaci skanu.
 • wybrane dokumenty, nie posiadają prawidłowej struktury redakcyjnej
 • wybrane informacje na stronie mogą być przedstawione w postaci zdjęciowej a nie tekstowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do "menu głównego" (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Kamila Szczytowska, k.szczytowska@atol.olesnica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 782 39 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Basen Kryty - Aquapark z sauną
ul. Brzozowa 7 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych (schodów).
Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami. Bramki są przy kasach - jest boczna bramka dla osób na wózkach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Dostęp do pomieszczeń na piętrze (zaplecze gastronomiczne) jest utrudniony dla osób niepełnosprawnych - brak windy, przemieszczanie się możliwe po schodach.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku jak i w szatniach i w części saun basenu krytego. Do basenu rekreacyjnego osoba niepełnosprawna może wjechać wózkiem (tylko na wózku OKR Atol) specjalnym zjazdem.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) osoba niepełnosprawna korzysta z prawa wstępu na teren obiektu wraz z psem asystentem bez ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na miejscu brak.
Online brak.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty, tel. +48 717 823 988, e-mail:

Hala sportowa OKR ATOL,
ul. Kochanowskiego 2 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych (schodów).
Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Dostęp do pomieszczeń na piętrze (biur, sali konferencyjnej) możliwy dzięki windzie.
W obiekcie na dolnych trybunach są dostępne miejsca dla osób na wózkach - sektor (I, J)
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w holu głównym

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) osoba niepełnosprawna korzysta z prawa wstępu na teren obiektu wraz z psem asystentem bez ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na miejscu brak.
Online brak.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty, tel. +48 717 823 988, e-mail:

Obiekt przy ul Spacerowej 20 (biura, siłownia, fitness, saunarium, squash) 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych (schodów).
Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.
Bramka (z możliwością wejścia osobom na wózkach) znajduje się przy wejściu na strefę Saunarium i SPA

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek przystosowany do poruszania się po piętrach - winda w budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w holu głównym jak i na piętrze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) osoba niepełnosprawna korzysta z prawa wstępu na teren obiektu wraz z psem asystentem bez ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na miejscu brak.
Online brak.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty, tel. +48 717 823 988, e-mail:

Aquapark Letni przy ul Spacerowej 20, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście na basen bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych (schodów).
Bramka (z możliwością przejścia osobom na wózkach)

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Obiekt letni zewnętrzny z podjazdami dla wózków. Toaleta i natryski dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się w szatniach basenu letniego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Obiekt nie posiada pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) osoba niepełnosprawna korzysta z prawa wstępu na teren obiektu wraz z psem asystentem bez ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na miejscu brak.
Online brak.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty, tel. +48 717 823 988, e-mail:

Lodowisko ATOL Ice Rink (sezon zimowy) / Park Dmuchańców ATOL City (sezon letni),
przy ul Spacerowej 20 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do kasy przez którą trzeba przejść dalej na lodowisko/Atol City bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych (schodów)
Bramka (z możliwością przejścia osobom na wózkach)
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w szatni lodowiska i przy samym lodowisku / placu zabaw

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Obiekt nie posiada pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) osoba niepełnosprawna korzysta z prawa wstępu na teren obiektu wraz z psem asystentem bez ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na miejscu brak.
Online brak.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty, tel. +48 717 823 988, e-mail:

Stadion Miejski / Lekkoatletyczny z Boiskami,
przy ul Brzozowej 5 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście na stadion otwarty bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych (schodów)
Przy wejściu / bramie nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje za głównymi trybunami stadionu. Dostęp do trybuny krytej na piętrze jak i otwartych jest utrudniony dla osób niepełnosprawnych - brak windy, przemieszczanie się możliwe po schodach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Obiekt nie posiada pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie stadionu nie ma wytyczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) osoba niepełnosprawna korzysta z prawa wstępu na teren obiektu wraz z psem asystentem bez ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na miejscu brak.
Online brak.

Przystań wodna ATOL Marina - Stawy miejskie,
przy ul Spacerowej 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście na przystań otwarte bezpośrednio z trawnika,
nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Obiekt w części publicznej (stawy miejskie) Toaleta dla osób niepełnosprawnych miejska (przy stawach) lub w pozostałych obiektach OKR Atol

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Obiekt nie posiada pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - jedynie te dostępne przy pozostałych obiektach OKR Atol

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) osoba niepełnosprawna korzysta z prawa wstępu na teren obiektu wraz z psem asystentem bez ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na miejscu brak.
Online brak.

do góry